HOME.ACCOUNT.SIGNUP.title

HOME.ACCOUNT.SIGNUP.Register

Mọi quyền lợi của người mua hàng

Tham gia mua hoặc tham khảo bất cứ sản phẩm nào trên Sàn OCOP, được đảm bảo mọi quyền lợi khi đặt mua hàng

Tạo yêu cầu và trao đổi với người bán

Được quyền lợi tạo các yêu cầu đặt hàng với người bán, tìm kiếm các mặt hàng theo yêu cầu

Quản lý danh mục yêu thích

Có thể tạo các danh mục sản phẩm quan tâm hoặc yêu thích. Theo dõi giá cả cập nhật từ các sản phẩm đã được thích